Privacybeleid

AVG Privacy statement

Roda-fotografie, gevestigd aan Dassenslag 34  9403 xx  Assen, is verantwoordelijk voor de
verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://roda-fotografie.nl  Dassenslag 34   9403XX   Assen
Roelof Daalmeijer is de functionaris gegevensbescherming van Roda-fotografie. Hij is te bereiken via info@roda-fotografie.nl

Persoonsgegevens die verwerkt worden:
Roda-fotografie verwerkt persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van de diensten
en- of omdat je deze gegevens zelf aan Roda-fotografie verstrekt. Hieronder vind je een
overzicht van de persoonsgegevens die verwerkt worden door Roda-fotografie:

–   Voor en achternaam
–   Geslacht
–   Geboortedatum
–   Geboorteplaats
–   Adresgegevens
–   Telefoonnummer
–   E-mailadres
–   IP-adres
–  Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in bijvoorbeeld correspondentie en
telefonisch  contact.
–   Locatiegegevens
–   Gegevens over jouw activiteiten op mijn website
–   Internetbrowser en apparaat type
–   Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die verwerkt worden:
Mijn website en- of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld kunnen worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@roda-fotografie.nl , en zal ik deze informatie verwijderen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

Roda-fotografie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien nodig om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
– Jou te informeren over wijzigingen van diensten en producten
– Om foto’s en diensten bij jou af te  leveren
– Roda-fotografie analyseert jouw gedrag  op de website om deze dan te verbeteren
– Roda-fotografie verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals
gegevens die ik eventueel nodig heb voor de belasting.

Geautomatiseerde besluitvorming:
Roda-fotografie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of –systemen, zonder daar een mens  (bijvoorbeeld ikzelf) tussen zit. Roda-fotografie gebruikt de volgende computerprogramma’s of –systemen:

– Windows 10
– Outlook
– Lightroom
– Photoshop

Met deze programma’s verwerk ik mijn foto’s tot een product die aangeschaft kan worden door een ieder.

Hoelang worden persoonsgegevens bewaard:
Roda-fotografie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.  Ik hanteer de volgende bewaartermijnen
voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
–   persoonsgegevens > bewaartermijn > reden is sportarchief
–   personalia > bewaartermijn > reden > alleen voor toezenden fotos
–   bankgegevens > bewaartermijn > reden>betalingsverkeer

Delen van persoonsgegevens met derden:
Roda-fotografie verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik:

Roda-fotografie gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer., smartphone of tablet. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruikersgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee de website optimaliseren. Jij kunt je afmelden door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.  Daarnaast kun jij ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Roda-fotografie  en je hebt het recht op gegevens overdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@roda-fotografie.nl .
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en  Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Roda-fotografie wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe ik persoonsgegevens beveilig:

Roda-fotografie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik , neem dan contact met mij op via info@roda-fotografie.nl.